Ngày 21/3/2011Hội đồng quản trị

 

 

1

Ông Nguyễn Xuân Tuyến

Chủ tịch

2

Ông Nguyễn Xuân Thanh

Phó chủ tịch

3

Ông Lê Văn Tính

Uỷ viên

4

Lữ Thị Vân

Uỷ viên

 

 

 

 

 

 

Ban điều hành

 

 

1

Ông Nguyễn Xuân Tuyến

Tổng Giám đốc

2

Ông Lê Đình Lượng

Phó TGĐ

3

Ông Lê Bá Thúy    

Phó TGĐ

4

Ông Lê Văn Tuấn  

Phó TGĐ

5

Ông Nguyễn Xuân Thanh 

Phó TGĐ