Ngày 21/3/2011


Sứ mệnh: 

 

- Trở thành Công ty có uy tín tại Việt Nam về cung cấp Vật liệu xây dựng, Khoáng sản, Xây lắp và Vận tải hàng hoá.

 

Mục tiêu: 

 

- Thoả mãn nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng thông qua việc cung cấp một cách tối ưu những sản phẩm hàng hoá, dịch vụ có chất lượng cao và ổn định.

- Tạo ra những giá trị bền vững cho các cổ đông.

 

Định hướng: 

 

- Phấn đấu là một trong những nhà phân phối các loại Vật liệu xây dựng,  Khoáng sản, Xây lắp và Vận tải hàng hoá uy tín tại Việt Nam.

- Xây dựng Công ty trở thành Tập đoàn Kinh tế tại Việt Nam.