Xi măng Tam Điệp

Cường độ nén: sau 3 ngày là 14 N/mm2; sau 28 ngày là 30 N/mm2; Thời gian đông kết: Bắt đầu : 45 phút; Kết thúc: 10 phút ; Độ nghiền mịn phần còn lại trên sàng 0,08mm: 12%. Bề mặt Blaine 2700 cm2/g. Độ ổn định thể tích: 10mm. Hàm lượng SO3 3,5%