Đá phiến Silic
Phiến Silic dùng làm nguyên liệu điều chỉnh phối liệu sản xuất Clinker

Theo Kết quả phân tích tại  Phòng quản lý tiêu chuẩn chất lượng VILAS 142:


TT

Tên chỉ tiêu

Phương pháp thử

Đơn vị tính

Mức quy định

Kết quả thử

M1

1

Hàm lượng SiO2

TCVN 141 - 98

%

 

90,5

2

Hàmlượng MgO

TCVN 141 - 98

%

 

2,1

3

Hàm lượng MKN

TCVN 141 - 98

%

 

1,1

4

Độ ẩm

TCVN 141 - 98

%

 

0,4