Set Silic

Theo Kết quả phân tích tại  Phòng quản lý tiêu chuẩn chất lượng VILAS 142:

STT

Tên chỉ tiêu

PP Thử

ĐV tính

Kết quả thử

1

Hàm lượng SiO2

TCVN 141 - 98

%

62,5

2

Hàm lượng Fe2O3

TCVN 141 - 98

%

3,1

3

Hàm lượng Al2O3

TCVN 141 - 98

%

16,4

4

Hàm lượng CaO

TCVN 141 - 98

%

5,2

5

Hàm lượng MKN

TCVN 141 - 98

%

5,3

6

Hàm lượng MgO

TCVN 141 - 98

%

3,2

7

Hàm lượng K2O

TCVN 141 - 98

%

3,1

8

Hàm lượng Na2O

TCVN 141 - 98

%

0,8

9

Độ ẩm

TCVN 141 - 98

%

3,0