Đá Silic đỏ

Theo kết quả phân tích tại  Trung tâm kiểm định Vật liệu xây dựng VILAS 003 - ISO/IEC 17025:2001 - Viện Vật liệu Bộ Xây dựng:

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

Kết quả

Phương pháp thử

1

MKN (LOI)

%

0,00

TCVN 7131:2002

2

SiO2

%

95,57

TCVN 7131:2002

3

Fe2O3

%

2,40

TCVN 7131:2002

4

Al2O3

%

0,16

TCVN 7131:2002

5

CaO

%

0,56

TCVN 7131:2002

6

MgO

%

0,40

TCVN 7131:2002

7

SO3

%

0,00

TCVN 7131:2002

8

K2O

%

0,00

TCVN 7131:2002

9

Na2O

%

0,10

TCVN 7131:2002

10

Ti2

%

0,00

TCVN 7131:2002