Quặng sắt hàm lượng thấp

Theo Kết quả phân tích tại  Phòng quản lý tiêu chuẩn chất lượng VILAS 142:

 

 TT

Tên chỉ tiêu

Phương pháp thử

Đơn vị tính

Kết quả thử

1

Hàm lượng Fe2O3

TCVN 4653:1988

%

38 -> 48

2

Hàmlượng SO3

TCVN 141: 1998

%

0,1 -> 0,6

3

Hàm lượng MgO

TCVN 141: 1998

%

1,9 -> 4,0

4

Độ ẩm

TCVN 141: 1998

%

5,0 -> 9,0

5

Cỡ hạt

 

mm

0,5 -> 30